Vyhledávač

  
Loading

Články

Vánoční šifrování

12 28

Vložil(a)
28.12.2012 16:58  RssIcon


Mož­ná jste le­tos v na­bíd­ce dí­len vá­noč­ní­ho pro­jek­tu za­zna­me­na­li no­vin­ku, a to „Šif­ro­vač­ku pro všech­ny“. Ná­zev díl­ny ob­sa­ho­val spo­je­ní „pro všech­ny“ zá­měr­ně, aby pří­le­ži­tost za­luš­tit si do­sta­li i stu­den­ti čtyř- a (vyš­ších roč­ní­ků) os­mi­le­té­ho gym­ná­zia. Ti mlad­ší ma­jí totiž pří­le­ži­tos­tí víc – a s ra­dos­tí mů­že­me kon­sta­to­vat –, že je i vy­u­ží­va­jí. Ješ­tě v led­nu a v úno­ru bu­dou ře­šit šif­ry v na­ší škol­ní sou­tě­ži (viz ser­ver S – šif­ry), kte­rá je tré­nin­kem na ce­lo­stát­ní in­ter­ne­to­vou šif­ro­va­cí sou­těž Tech­no­pla­ne­ta (ta by již tra­dič­ně mě­la za­čít v břez­nu).
Byl to prá­vě zá­jem na­šich mlad­ších stu­den­tů o šif­ry a je­jich ře­še­ní, kte­rý nás in­spi­ro­val k před­vá­noč­ní­mu šif­ro­vá­ní. K na­ší ra­dos­ti se při­hlá­si­lo de­vět tý­mů, a i když jich na­ko­nec v pá­tek do­ra­zi­lo jen sedm, kon­ku­ren­ce by­la znač­ná. Třem z nich se po­da­ři­lo správ­ně vy­luš­tit všech šest úloh, a do­kon­ce i tu sed­mou, pré­mi­o­vou. Nejen těm nej­ú­spěš­něj­ším, ale všem zú­čast­ně­ným gra­tu­lu­je­me a dě­ku­je­me za účast a vy­na­lo­že­né úsi­lí. Dou­fá­me, že v příš­tím ro­ce bu­de těch, kte­ří nejsou lí­ní tro­chu po­škád­lit svou še­dou ků­ru mozko­vou, ješ­tě víc.
Šár­ka Ro­sic­ká, Rad­ka Oli­vo­vá

Po­kud ně­kdo za­vá­hal a teď to­ho li­tu­je, má šan­ci si za­šif­ro­vat prá­vě teď :-).

Pomůcky a nápovědy: šifrovací tabulka, pravítko, svíčka, papírová lodička, tmavé brýle
K nalezení stanovišť pro jednotlivé šifry bylo nutné sestavit plán školy.

Šifra 1

Šifra 2

Šifra 3

Šifra 4

1. ve kte­ré skan­di­náv­ské ze­mi no­sí dě­tem dár­ky Jou­lu­puk­ki?
2. ná­zev měs­ta, kte­ré se na­chá­zí 8 km již­ně od Je­ruza­lé­ma (ří­ká se mu ta­ké „Da­vi­do­vo měs­to“)
3. sym­bol vá­noc, plod­nos­ti a štěs­tí, po ce­lý rok stá­le ze­le­ný po­lo­pa­ra­zit
4. těs­to, kte­ré se po­u­ží­vá pro pří­pra­vu ty­pic­ké­ho vá­noč­ní­ho cuk­ro­ví. Pro pří­pra­vu se po­u­ží­vá más­lo, va­ječ­ný žlou­tek, mouč­ko­vý cukr, va­nil­ko­vý cukr, hlad­ká mou­ka.
5. an­g­lic­ký ná­zev nej­zná­měj­ší vá­noč­ní ko­le­dy, kte­rou po­pr­vé 24. 12. 1818 uved­li v Salzbur­gu
6. jmé­no mat­ky mystic­ké po­sta­vy, kte­rou tři mudr­co­vé 6. 1. ob­da­ro­va­li zla­tem, ka­di­dlem a my­r­hou
7. to­xic­ký, vel­mi těž­ký, měk­ký kov s níz­kou tep­lo­tou tá­ní. Té­to vlast­nos­ti se vy­u­ží­vá při jed­nom z vá­noč­ních zvy­ků.

Šifra 5

Šifra 6

Skryté písmo: citronová šťáva, svíčka


Bonusová šifra:

Řešení

Tags:
Kategorie: Matematika
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová