Meteostanice

V břez­nu roku 2010 by­la na stře­chu bu­do­vy Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na in­sta­lo­vá­na po­lo­pro­fe­si­o­nál­ní me­te­o­ro­lo­gic­ká sta­ni­ce Van­tage VUE. Je­jí ná­kup byl umož­něn dí­ky spon­zor­ské­mu da­ru Doc. RNDr. Zdeňka Lip­ské­ho a Př­FUK. Kvě­ten 2011 byl dal­ším po­su­nem v me­te­o­ro­lo­gic­kém po­zo­ro­vá­ní na na­ší ško­le. Dí­ky vstříc­nos­ti a od­bor­nos­ti Ing. Zdeňka Oli­vy, CSc. jsou na­mě­ře­ná da­ta pu­b­li­ko­vá­na na webo­vých strán­kách ško­ly. Pro­střed­nic­tvím www strá­nek se tak mů­že­me o ak­tu­ál­ní hod­no­ty me­te­o­ro­lo­gic­kých ve­li­čin a je­jich den­ní prů­běhy po­dě­lit i s ši­ro­kou ve­řej­nos­tí. Slá­vin­ka (jmé­no na­ší me­te­osta­ni­ce) je lo­ka­li­zo­vá­na na těch­to ze­mě­pis­ných sou­řad­ni­cích: 49° 56´ 33´´ s.z.š.; 15° 15´ 27´´ v.z.d. www. stránky:  http://www.chmu.cz     http://radar.bourky.cz    http://www.medard-online.cz    Pranostiky