OCHRANA OZNAMOVATELŮ


ZÁKLADNÍ INFORMACE K OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů se s účinností od 1. 8. 2023 zřizuje vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém je upraven Směrnicí Pravidla ochrany oznamovatelů, kteří oznamují porušení práva Evropské unie účinné od 1. 8. 2023 (směrnice je součástí přílohy).

Povinným subjektem je Gymnázium Jiřího Ortena, příspěvková organizace.
Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Pro potřeby Gymnázia Jiřího Ortena, příspěvkové organizace, je uplatněn vnitřní oznamovací systém vlastní, který umožňuje uplatňovat oznámení také vzdáleným přístupem diskrétně v souladu s platnými právními předpisy.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).
Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit. Oznamovatel má podle zákona možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího/vnějšího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním. Oznamovatel má taktéž možnost oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání). Volba mezi VOSa EOS pro prvotní podání oznámení je na úvaze a volbě oznamovatele.

Oblasti upravené právním předpisem Evropské unie:
• finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů;
daně z příjmů právnických osob,
• předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
• ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
• bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
• ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat;
• radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
• zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
• ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
• ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a
informačních systémů;
• ochrany finančních zájmů Evropské unie; nebo
• fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní
podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností
Oznamování přes vnitřní oznamovací systém
Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost.

Příslušnou osobou je určena Dana Černá.
Kontaktní údaje na příslušnou osobu: telefon – 775 326 797
mail – whistleblowing@gymkh.eu

Způsoby oznamování přes vnitřní oznamovací systém:
a) ústně – v kanceláři mzdové účetní, b) písemně v listinné podobě na adresu Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 01 Kutná Hora s označením „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – pouze k rukám příslušné osoby“,
c) elektronicky na výše uvedené emailové adrese whistleblowing@gymkh.eu

Přílohy

metodika-ministerstva-spravedlnosti-k-whistleblowingu
priloha-c-2-_jak-vyridit-oznameni-krok-za-krokem
zakon-c-171_2023-o-ochrane-oznamovatelu