Školní jídelna

Přihláška

Vnitřní řád školní jídelny

Název provozovny:
Gymnázium Jiřího Ortena, školní jídelna, Jaselská 932, Kutná Hora, 284 01

Kontakty:
vedoucí školní jídelny: 327 586 132, mobil 607 249 352
e-mail: sona.zuchova@gymkh.eu
kuchyně: 327 586 141
www.e-jidelnicek.cz, číslo jídelny: 11216 – objednávky, odhlášky, změny obědů

kapacita zařízení: 570 strávníků
provozní doba: 6.00 – 15.00 hodin    

Rozsah činnosti

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy, důchodce, kteří byli před odchodem do důchodu zaměstnanci Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a cizí strávníky. Pro studenty zajišťujeme dle dohody dietní stravování.

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107 / 2005 Sbírky o školním stravování ve znění posledních předpisů a hygienickými předpisy dle vyhlášky č. 137 / 2004 Sbírky o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Platba a cena stravného:

Výše stravného je stanovena dle finančního limitu na nákup potravin dle vyhlášky 463/2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 SB. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008.

  1. v hotovosti v kanceláři školní jídelny – poslední týden v měsíci předcházejícím (v září na říjen)
  2. inkasním převodem z účtu strávníka – v 2. polovině měsíce v měsíci předcházejícím (v září na říjen)

U platby účtem je nutné zřídit souhlas s inkasem z  účtu strávníka ve prospěch účtu školní jídelny. Stravné se z účtu strhává v druhé polovině měsíce na měsíc následující. Přeplatky jsou odečteny následující měsíc.

Finanční limity na nákup potravin:

 strávník  11-14 let:        46,-Kč

 strávník 15 a více let:    50,-Kč

 zaměstnanci:                 50-Kč

 Organizační provoz školní jídelny

Strávníkům je podáváno jedno jídlo denně. Výběr je každý den ze dvou menu, které si může strávník sám objednat viz bod Přihlašování a odhlašování obědů.

Výdej obědů je od pondělí do pátku od 11,00 – 14,00 hodin pomocí identifikačního čipu nebo ISIC karty. Ve výjimečných případech je provoz jídelny časově upraven dle provozu školy. Jídla jsou podávána výhradně ve školní jídelně. Jídelní lístek aktuálního týdne je součástí objednávkového terminálu. Zde je zároveň umístěn jídelní lístek na týden následující. Informace o alergenech jsou součástí jídelníčku. Dozor ve školní jídelně a přilehlých prostorách zajišťují učitelé školy dle rozpisu ředitele školy, rozpis je umístěn u vstupních dveří do školní jídelny.

Pokud strávník provede neoprávněné odebrání stravy, bude mu vypočtena úhrada stravy v plné výši (včetně režie).

V případě opakovaného nevhodného chování ve školní jídelně, bude student ze stravování vyloučen po dobu minimálně jednoho měsíce.

Je zakázáno vynášet kuchyňské nádobí a vybavení školní jídelny mimo prostor školní jídelny.

Rodičům žáků, jejich rod. příslušníkům a studentům, kteří nemají na daný den objednaný oběd je vstup do jídelny zakázán.

Přihlašování a odhlašování obědů, zásady provozu

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to po celou dobu studia. Přihlásit, změnit, odhlásit oběd je možné pomocí identifikačního čipu, ISIC karty na objednávkovém terminálu, který je umístěn v budově školy u vstupu do školní jídelny mezi 10,00 –14,00 hod., telefonicky: 327 586 132, 607 249 352, 327 586 141,e-mailem: sona.zuchova@gymkh.eu, osobně v kanceláři školní jídelny nejpozději den předem do 14,00 hodin na stránkách

www.e-jídelnicek.cz, číslo jídelny 11216. Náhradní stravenku – žolík si student může vytisnout sám u objednávkového terminálu.Přístupové heslo student obdrží automaticky na začátku školního roku. K dispozici je heslo stale, v případě ztráty, u vedoucí školní jídelny.V době prázdnin, ředitelského volna školní jídelna nevaří a strávník je automaticky odhlášen. Ostatní odhlášky si musí strávník řešit osobně sám dle vlastních požadavků.

Student má nárok na oběd v ceně stravného pouze v případě, že je přítomen ve výuce. Pokud je strávník nemocný, má nárok na oběd pouze 1.den nemoci. Další dny v době nemoci při neodhlášení oběda je účtován oběd za cenu stanovenou pro cizí strávníky (stravné + režie).

Student je povinen po dobu plánované nepřítomnosti ve škole (výlet, studium v zahraničí a jiné) obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit částku do plné výše ceny oběda (stravné + režie).

Zaměstnanec a důchodce (který pracoval před odchodem do důchodu v organizaci Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře) má nárok na oběd v ceně stravného a se sníženou sazbou o příspěvek FKSP.

Nárok na příspěvek z FKSP od zaměstnavatele na stravné zaniká pokud je pracovní doba zaměstnance kratší jak 3 hodiny nebo čerpá příspěvek na stravu při služební cestě v době vydávání hlavního jídla a v době omluvené nepřítomnosti v práci (nemoc, dovolená, a jiné). Pokud je strávník nemocný, má nárok na oběd se sníženou sazbou 1.den nemoci. Zaměstnanec je povinen po dobu nemoci, dovolené, služební cesty si odhlásit oběd. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit částku do plné výše ceny oběda (stravné + režie).

Dietní stravování

Student za začátku školního roku předloží lékařské potvrzení o požadavku dietního stravování. Zaměstnanci školní jídelny následně zváží, zda je v provozně možné dietu pro studenta bezpečně zajišťovat.

Škola dále zajistí nutričního terapeuta, který má kvalifikační předpoklady pro výkon NT, na základě §15 zákona č.96/2004 Sb., a má osvědčení k výkonu samostatné odborné činnosti. NT zodpovídá za bezpečnost nastavení systému.

Cena oběda je stanovena dle zařazení studentů ve školní jídelně.

Identifikační čip, ISIC karta

Student musí pro vstup do budovy a jídelny používat čip nebo vlastní ISIC kartu, která je v kanceláři ŠJ přiřazena ke studentovi na účet – stravovací kartu. ISIC kartu si může strávník objednat v sekretariátu školy. Čip je všem strávníkům bezplatně zapůjčen.

Pokud strávník čip nemá u sebe, zajistí si náhradní stravenku pomocí terminálu žolík.

V případě, že strávník čip ztratí, nahlásí neprodleně tuto skutečnost v kanceláři školní jídelny.

Při ukončení studia se čip vrací v kanceláři školní jídelny nebo je odblokována ISIC karta studenta. V případě ztráty, poškození či nevrácení na konci studia, zaplatí strávník do pokladny školy poplatek 200,-Kč. 

Ukončení stravování

Odhlášení studenta nebo zaměstnance ze stravování během školního roku musí být provedeno písemně. Doklad je k dispozici u vedoucí školní jídelny. Pokud na konci školního roku není stravování odhlášeno, bude automaticky stravování obnoveno pro další školní rok. Pouze maturanti jsou na konci školního roku odhlášeni. Strávník odevzdá identifikační čip, nebo odblokuje ISIC kartu v kanceláři ŠJ, je mu vrácen přeplatek obědů v hotovosti nebo je částka zaslána na účet strávníka. Při ztrátě čipu nebo neodblokování ISIC karty na konci studia zaplatí strávník do pokladny školy poplatek 200,-Kč.

Zpracovala: Soňa Zuchová, vedoucí školní jídelny