GJO-CZ

Škola:
Gymnázium Jiřího Ortena
Adresa: Jaselská 932, 284 01 Kutná HoraŘeditel školy:
RNDr. Vladislav Slavíček

Zástupce ředitele:
RNDr. Radka Olivová

Kontakty:
telefon: +420 327 586 111
e-mail: info@gymkh.eu
web: www.gymkh.cz

Zřizovatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11,
150 21 Praha 5 – Smíchov
Kontakty: telefon: 257 280 111
e-mail: odborskolstvi@kr-s.cz

Gymnázium Jiřího Ortena se nachází v klidné vilové čtvrti umístěné na jihozápadě města Kutná Hora nedaleko chrámu sv. Barbory. Centrum města – Palackého náměstí – je od něho vzdáleno 1 km.

HISTORIE ŠKOLY

 

***obr***

Tradice kutnohorského školství sahá až do období před husitskými válkami. Již tehdy existovaly ve městě dvě oficiální školy: pětitřídní Vysokostelská u kostela sv. Jakuba, tzv. partikulární, jež připravovala žactvo na univerzitní studium, a trojtřídní Svatobarborská u chrámu sv. Barbory. Vedle škol podléhajících městské radě se vyskytovaly i školy pokoutní a své služby nabízeli měšťanům i soukromí učitelé. Jen díky nim se mohly přivzdělat alespoň některé dívky.

Svou vlastní školu měla i osada německých hutníků evangelického vyznání, jež vznikla v 16. století u dnes již neexistujícího kostela sv. Jiří na Dřevním trhu. Učilo se v ní do odchodu evangelíků z Kutné Hory v období následujícím po bitvě na Bílé hoře.

Takto rozdanými kartami kutnohorského školství zamíchali jezuité. Po svém příchodu do města v roce 1626 převzali Svatobarborskou školu a založili gymnázium, které v letech 1686 až 1773 sídlilo na Hrádku. V důsledku toho se Vysokostelská škola změnila na školu obecnou. Dva roky po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 bylo uzavřeno i gymnázium, v té době údajně jedno z nejlepších v Čechách. Náhradou za gymnázium vznikla roku 1777 čtyřtřídní krajská škola.

V roce 1852 byla založena c. k. nižší reálná škola se sídlem na Hrádku. O pět let později samostatná c. k. vyšší reálná škola, od níž odvíjíme tradici našeho gymnázia. Tato škola byla po pražské a rakovnické třetí úplnou českou reálkou a v letech 1857 – 1858 pro ni byla postavena budova na Komenského náměstí.

Školský zákon z roku 1869 zahájil v kutnohorském školství opravdový boom. Kromě učitelského ústavu v Hrádku vzniklo ve městě do začátku 20. století tolik vzdělávacích ústavů, že se Kutná Hora počala nazývat „město škol.“

Ale vraťme se opět k naší reálce, která se mezitím přeměnila na gymnázium, jež se v roce 1901 přestěhovalo do budovy v Kremnické ulici naproti chrámu sv. Barbory. Tam sídlilo necelých 100 let do roku 1997. V tomto roce získalo svou současnou záviděníhodnou budovu v Jaselské ulici a od roku 1999 nese čestný název Gymnázium Jiřího Ortena.

UČEBNY

V budově školy je 29 učeben. Z toho jich je 18 vybaveno nábytkem pro 32 žáků, 11 učeben je „malých“ sloužících pro výuku dělených předmětů, především cizích jazyků.
Ve všech učebnách je umístěn dataprojektor a ve 13 učebnách je zabudována interaktivní tabule. Připojení počítačů v učebnách na internet je samozřejmostí. Správci učeben o svěřené prostory vzorně pečují, místnosti tak v posledních letech získávají vlastní neopakovatelný charakter. Vzniká tak prostředí, v němž se nejen cítíme dobře, ale které navíc neguje průměrnost a uniformitu, vzbuzuje touhu po jedinečnosti a rozmanitosti a podněcuje tvořivost.

***obr***

Ve volně přístupné multimediální učebně mají žáci k dispozici 19 počítačů. Zde si mohou kdykoliv ve svém volném čase vyhledávat a připravovat materiál pro vyučování, surfovat na netu nebo vyřizovat soukromé e-maily. Učebna je otevřená denně do 17 hodin, v pátek do 15 hodin.

Odborné učebny jsou vybaveny další didaktickou technikou

Škola má k dispozici tři počítačové učebny. Ve dvou probíhá především výuka informatiky. 2. září 2008 byla slavnostně otevřena třetí, nová a moderní počítačová učebna určená pro výuku nepočítačových předmětů. Její kapacita 35 počítačů postačuje k výuce celé třídy. Ve všech prostorách budovy mají žáci možnost napojení vlastních notebooků na lokální wi-fi síť.

STRUKTURA ŠKOLY
Gymnázium Jiřího Ortena je všeobecně vzdělávací škola poskytující střední vzdělání s maturitou.

***obr***

gymnázium osmileté           gymnázium čtyřleté

CHARAKTERISTIKA PEDAGIGICKÉHO SBORU

V posledních letech čítá pedagogický sbor GJO okolo 40 učitelů. Průměrný věk se i přes běžné změny v jeho složení pohybuje kolem 40 let, délka praxe kolem 16 let. Poměr mezi ženami a muži je tradičně příznivý, muži tvořívají více než jednu třetinu sboru.

Na škole pracují dvě kvalifikované výchovné poradkyně.

Učitelé vedou na škole následující kroužky: pěvecký sbor, kroužek sebeobrany, sportovní hry, přípravné kurzy na státní jazykové zkoušky.

PARLAMENT

***obr***

Žákovský parlament vznikl na GJO ve školním roce 2006/07 jako nástroj k prohlubování informovanosti žáků GJO o dění na škole i jako nástroj k otevřenosti v komunikaci mezi žáky a vedením školy.

SPOLUPRÁCE S DOMÁCÍMI A ZAHRANIČNÍMI SUBJEKTY
Škola taktéž spolupracuje s celou řadou institucí a organizací. Mezi nejvíce oslovované partnery GJO patří:
1. Školská rada Gymnázia Jiřího Ortena
2. Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena – sbírá a poskytuje finanční prostředky na podporu nadstandardního vybavení a nadstandardních aktivit školy
3. Gymnázia v Teplicích, Kralupech nad Vltavou a v Hradci Králové – spolupráce v oblasti projektového vyučování
4. Občanské sdružení Společnost přátel přírody v Liberci – spolupráce v oblasti projektového vyučování
5. Oblastní charita Kutná Hora – zapojení žáků školy do dobrovolnických aktivit
6. SAM – klub Křesťanského společenství v Kutné Hoře – spolupráce v oblasti projektového vyučování
7. Městský úřad Kutná Hora – pomoc škole
8. Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka – zapojení žáků do získávání finančních prostředků pro hnutí
9. Nadace Rozum a cit – zapojení žáků do získávání finančních prostředků pro nadaci v rámci Sluníčkového dne

Spolupráce se zahraničními školami:
Velká Británie
http://www.christs-hospital.lincs.sch.uk/
USA
http://highschool.glenrocknj.org/index.cfm?sid=20&nav_id=3507
Německo
http://www.johanneum-hoy.de
http://www.anne-frank-ge.de
http://www.jahngymnasium-rathenow.de
Francie
http://www.lyc-clemenceau.ac-reims.fr/
Každý druhý rok se prima účastní projektu Euroécole s některou ze škol v Nantes

Dánsko
http://www.haslev-gym.dk/
Itálie
www.liceoscientificogalilei.catania.it
Slovinsko
www.sc-rm.net

Maďarsko
www.eszeg.sulinet.hu

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Gymnázium Jiřího Ortena vlastní dvě tělocvičny, posilovnu, horolezeckou stěnu v aule školy, basketbalové a volejbalové hřiště.

NAUČNÉ A RELAXAČNÍ ZÓNY

Na svahu při západním okraji školního pozemku postupně zřizujeme miniarboretum s naučnou stezkou, která představuje běžné středoevropské dřeviny a jejich proměny v průběhu roku (kůru, pupeny, listy, květy, plody). Součástí miniarboreta jsou rovněž úkryty pro drobné savce, ptáky, plazy a hmyz. Část trávníku za školou jsme proměnili v „českou květnici.“

**** OBR. ****

Školní zahrada se dvěma jezírky, v nichž najdeme japonské kapry, je další relaxační zónou školy navštěvovanou zejména v teplém ročním období. V nedalekém altánu často probíhá i výuka. V jiné části školního pozemku najdeme ohniště, které je využíváno jak třídními kolektivy, tak pedagogickým sborem.

Významnou naučnou i relaxační zónou GJO se stal Sherwood, prostor, v němž vystavujeme exponáty školní zimní zahrady.

Naučný koutek o Kutné Hoře, o jejím historickém významu, jejích památkách i o dolování stříbra a mincovnictví slouží jak žákům školy, tak našim návštěvám.

V laboratoři biologie návštěvníky jistě udiví naše minizoo. Kromě plazů zde můžeme najít i žáby, přechodně i drobné divoké savce, jako např. polní křečky, a rovněž exotický hmyz.

SHROMAŽĎOVÁCÍ PROSTORY

Aula je největším prostorem školy. Kromě celoškolních shromáždění u příležitosti zahájení a konce školního roku slouží rovněž celoškolním kulturním akcím. Je zde umístěna i horolezecká stěna. Aula tak v současné době slouží jak kulturním, tak i sportovním aktivitám.

Dalším prostorem k uskutečňování kulturních akcí je hudební místnost ve druhém patře školy.

SKLENÍK

Od září 2002 je v provozu školní zimní zahrada. Její specialitou jsou užitkové rostliny tropů a subtropů, jako např. olivovník, ananasovník, kvajáva, bavlník, rýže, taro, cukrová třtina, tabák, pepřovník, papyrus, granátovník, rohovník, kávovník, čajovník, kapara, zázvor atd., pak známé okrasné rostliny, mezi nimi bougainvillea, kamélie, jacaranda, sapan, různé druhy orchidejí, banksie a mnoho dalších. Najdeme zde i různé zvláštnosti, ke kterým můžeme jistě počítat přesličník, grevilleu, sekvoji, borovici bažinnou nebo řadu hmyzožravých rostlin. V zimě udržujeme ve skleníku stálou teplotu 12°C. Tato teplota nám umožňuje úspěšně udržet rostliny, které se s prosazením ústředního topení z našich bytů téměř vytratily a jež jako pokojové rostliny pěstovaly naše babičky a prababičky. Patří mezi ně například oleandry, araukárie, páskaté pelargónie, azalky, zvonky, bramboříky, primulky, myrty, rozmarýny atd.

KNIHOVNA A STUDOVNA

Škola vlastní prostornou školní knihovnu, jež je žákům přístupná čtyři dny v týdnu.
Žáci mají k dispozici rovněž studovnu v přízemí budovy.

SEKRETARIÁT

Všechny potřebné informace získají návštěvníci školy v sekretariátu.

JÍDELNA, ŠKOLNÍ BUFET

Ve školní jídelně se stravuje denně 570 osob. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu a zpravidla též dezertu. Třikrát týdně – od úterý do čtvrtka – je nabízen výběr ze dvou jídel, z nichž jedno odpovídá vegetariánskému způsobu stravování. Obědy stojí 30,- Kč, respektive 32,- Kč a vydávají se denně od 11.00 do 14.00 hodin.

K občerstvení během dne slouží školní bufet. Koupit se zde dají teplé i studené nápoje, sladkosti, pečivo, obložené housky a párky v rohlíku a rovněž základní školní potřeby – tužky, propisky, sešity, pravítka aj.

UBYTOVÁNÍ

***obr***

Škola má pro ubytování hostů a ve zvláštních případech i pro své učitele k dispozici tři garsonky s vlastním sprchovým koutem a toaletou. Kuchyňka je společná a je vybavena elektrickým sporákem a kuchyňskými potřebami.