Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.4.2014 11:17
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.4.2014 9:36
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2014 11:45
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2014 7:23

Na důkaz našeho půlročního česko-německého přátelství jsme 6. dubna 2014 vyrazili s úsměvem na rtech (a slzou v oku) do Rathenow, města zhruba 70 km západně od Berlína. O osm hodin později jsme již byli v zemi, kde jsme nikomu nerozuměli, nikdo naštěstí ani nerozuměl nám, a kde, jak jsme se přesvědčili následující den, se za čtrnáct dní mohou stát z třešní broskve.

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2014 12:23
Bla­ho­čet růz­no­lis­tý ne­bo­li bla­ho­čet zte­pi­lý (Arau­ca­ria he­te­ro­phyl­la)
Rod Arau­ca­ria pa­t­ří­cí do če­le­di bla­ho­če­to­vi­tých (Arau­ca­ri­a­ce­ae) za­hr­nu­je 19 dru­hů, kte­ré jsou dnes roz­ší­ře­ny vý­hrad­ně na již­ní po­lo­kou­li. Vr­cho­lu své­ho roz­ší­ře­ní do­sáh­ly arau­kárie v ju­ře, ge­o­lo­gic­ké pe­ri­o­dě kla­de­né do ob­do­bí před 200–145 mi­li­o­ny le­ty, tak­že by­ly sou­čas­ní­ky všech po­pu­lár­ních di­no­sau­rů.             
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.4.2014 9:59
Jak je zvykem v posledních letech, i okresní kolo 55. ročníku fyzikální olympiády kategorie E a F se konalo na našem gymnáziu, a to dne 27. března 2014. Co ovšem není obvyklé, je to, že naši studenti obsadili v obou kategoriích první místa.
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.4.2014 17:22
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.4.2014 9:55

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a užít si to…“
těmito slovy přivítal velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze žáky středních škol, kteří se včera, v úterý dne 8. dubna 2014, zúčastnili celostátního kola olympiády v německém jazyce. Za naši školu soutěžily Anna Křemenáková ze sexty a Julia Maria Finková z kvinty.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.4.2014 8:11
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.4.2014 7:01
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 31.3.2014 14:11

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 17:00.

Program:

17.00 – 17.30  informace třídních učitelů v kmenových třídách

Vložil(a) Radka Olivová dne 31.3.2014 12:14
V bytech pěs­to­va­ná for­ma bram­bo­ří­ku po­chá­zí z dru­hu Cyc­la­men per­sicum, jehož are­ál roz­ší­ře­ní sa­há od se­ver­ní Af­ri­ky, přes zá­pa­do­asij­ské Stře­do­mo­ří až po vý­chod­ní Řec­ko. Se­zo­na bram­bo­ří­ků v pří­ro­dě i v kul­tu­ře je me­zi zá­řím a březnem. Bě­hem ostat­ních mě­sí­ců se totiž v ze­mích je­jich při­ro­ze­né­ho výsky­tu vý­razně otep­lí a ze­mě vy­schne.                                                                                
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.3.2014 10:02

Dne 21. března 2014 se uskutečnil ve vyučovacích prostorách chemie našeho gymnázia 50. ročník chemické olympiády, kategorie D, který je určený pro žáky kvarty osmiletých gymnázií a devátých ročníků základních škol. S vynikajícím výsledkem se na prvních příčkách umístili studenti naší kvarty:

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.3.2014 10:13
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.3.2014 11:56

20. března 2014 v 17.57 začalo astronomické jaro, avšak to není jediný důvod k oslavě! V ten samý den proběhlo regionální kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. A Výsledek? Ze čtyř hodnocených kategorií máme v kapse dvě zlaté! Z Nymburka si je odvezli jejich majitelé Eliška Holubová z V4A (kategorie A1) a Vlasta Ryšavý z V6A (kategorie B2).

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.3.2014 10:33
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 3/20/2014 9:05 PM

Dne 20. března 2014 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2014 13:40
Dne 18. 3. 2014 se v Kladně konalo krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Okres Kutná Hora reprezentovali v kategoriích II. B (nižší gymnázium) Jakub Rejfek z V4A, III. A (střední školy) Anna Křemenáková z V6A a III. B (střední školy – rodilí mluvčí a žáci, kteří pobývali v německy mluvících zemích delší dobu) Julia Maria Finková z V5A.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2014 9:55

Obecně prospěšná společnost Rytmus Kutná Hora zve zájemce na seminář Život mého dospělého dítěte: Osamostatňování lidí s mentálním postižením, který se uskuteční v sobotu 22. 3. 2014 od 8:00 do 13:00 hod. na Gymnáziu Jiřího Ortena.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 17.3.2014 11:07
Kor­nou­tov­ka ha­beš­ská (Za­n­te­de­schia ae­thi­o­pi­ca)
Tak zva­ná po­ko­jo­vá ka­la pat­ří do če­le­di áro­no­vi­té (Ara­ce­ae). Jed­ná se o mokřadní rost­li­nu s pů­vod­ním roz­ší­ře­ním v již­ní po­lo­vi­ně af­ric­ké­ho kon­ti­nen­tu. La­tin­ské ro­do­vé jmé­no do­sta­la na po­čest ital­ské­ho fy­zi­ka jmé­nem Fran­ce­sco Za­n­te­de­schi (1797–1873).                                                                                                 
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2014 16:54
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.2.2014 16:43

Po­ko­jo­vá azalka
(Rho­do­den­dron sim­sii; z řec­ké­ho rho­don – rů­žo­vý a den­dron – strom)

Tak zva­ná in­dic­ká azalka, pěs­to­va­ná v na­šich do­mác­nos­tech, po­chá­zí z Čí­ny a pat­ří do če­le­di vře­sov­co­vi­té (Eri­ca­ce­ae).                                                                                                                                                                                                         
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.2.2014 8:18

Ve čtvrtek 20. 2. 2014 proběhlo již tradičně na naší škole okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce, a to celkem ve čtyřech kategoriích. Stejně jako v loňských ročnících i letos naši studenti dosáhli  výborných výsledků, zvláště v kategorii II. B a III. A.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 17.2.2014 20:06
Vložil(a) Radka Olivová dne 16.2.2014 22:25

Náš maskot

Náš maskot

Slávinka

Odkazy

Nadační fond Gymnázia Jiřího Ortena


Naši partneři:

AASKOL

Školní informační systém

Stonožka

České muzeum stříbra Kutná Hora

GASK

Učitel ONLINE

Jazyky interaktivně 


Město Kutná Hora

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Středočeský kraj