GDPR

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)      

Střední škola Gymnázium Jiřího Ortena, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Gymnázium Jiřího Ortena je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  • fotografií a filmových záběrů žáků a zaměstnanců v propagačních materiálech školy, na webových stránkách školy a dalších veřejně přístupných portálech (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) souvisejících se vzděláváním či propagací Gymnázia Jiřího Ortena
  • účasti na školních olympiádách a jiných soutěžích včetně případného umístění
  • předání osobních údajů pořadatelům vyšších kol soutěží
  • zpracování školních ročenek Gymnázia Jiřího Ortena
  • pořádání školních a mimoškolních akcí (výjezdy, kurzy, exkurze, maturitní plesy, zdravotní pojištění)
  • osobní údaje poskytované Nadačnímu fondu za účelem sepsání smlouvy o poskytování dobrovolných příspěvků v souladu ze statutem NF
  • osobní údaje poskytované školní jídelně (jméno a příjmení, telefon, e-mail a číslo účtu) za účelem poskytování stravování, plateb obědů v hotovosti i přes účet (inkasní platba) a tvorby měsíčních uzávěrek
  • osobní údaje (jméno a příjmení) uložené v názvu e-mailové adresy, která po dobu studia a půl roku po jeho ukončení slouží k bezprostřední komunikaci mezi žákem a školou
  • osobní údaje (jméno a příjmení), které se používají jako přihlašovací údaje do interních systémů školy (systém Bakalář, Moodle a doména).

Veškeré osobní údaje a citlivé údaje o subjektech (fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují) se Gymnázium Jiřího Ortena zavazuje zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k porušení nebo zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů.

Kontaktní adresa správce:

Název: Gymnázium Jiřího Ortena

Sídlo: Jaselská 932, 284 80, Kutná Hora

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 6192403

Datová schránka: sqgxkgp

E-mail elektronické podatelny: gjokh@kr-s.cz

Gymnázium Jiřího Ortena na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení. Pověřenec je pro Vás kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Martin Procházka

Datová schránka: 8nmxism; E-mail elektronické podatelny: vomkh@kr-s.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností. Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Gymnáziem Jiřího Ortena a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.