Vize školy

Vize školy vychází z doby kurikulární reformy. Její podobu chceme přetvořit v souladu se současnými výzvami vzdělávací procesu a společnosti. To vše na základě evaluace cílů stanovených a dosažených v minulosti. 

Vzdělání je pro nás jako běh na dlouhou trať. My, učitelé, nechceme jen měřit cílový čas. Chceme být součástí tréninku, držet palce na startu, podávat vodu na trati, povzbuzovat po celou dobu výkonu, oceňovat fair play a radovat se společně v cíli. 

Gymnázium Jiřího Ortena chce být otevřenou školou vytvářející podnětné prostředí: 

– pro osobní rozvoj žáka v moderní společnosti 

– pro rozvoj hodnotového vzdělávání, etiky a charakteru 

– pro vytváření uvědomělé odpovědnosti za své učení a jednání 

– pro IT vzdělávání a digitální kompetentnost 

– pro rozvoj globálního myšlení s cílem lokálního jednání 

– pro kreativitu a její uplatnění při realizaci konkrétních cílů 

– pro zdokonalování jazykových kompetencí žáků tak, aby v globálním světě „nestáli mimo hru“ 

– “pro sdílení zkušeností mezi kolegy” 

Orientace v geopolitickém prostoru, environmentální problémy, trvale udržitelný rozvoj světového společenství, moderní technologie, polarizace společnosti, relativizace hodnot, multikulturní tolerance, evropanství. Naším cílem je nejen pochopení výzev současného světa, ale pomocí kritického myšlení i hledání nečernobílých odpovědí. 

Chceme část výukového procesu přenést do prostředí v okolí školy a místního regionu tak, aby se zvyšovala vnitřní motivace k učení. Zapojením do projektu badatelské orientované výuky sledujeme rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem. 

 GJO chce být otevřenou školou vytvářející podnětné a bezpečné prostředí pro osobnostní a hodnotový rozvoj žáka v 21. století. Vede žáky k uvědomění si sebe sama i odpovědnosti za své učení a jednání.