Osnovy volitelných bloků

Ve čtvrtém ročníku nabízí Gymnázium Jiřího Ortena žákům možnost specializovat se na obory, jež považují z hlediska volby svého dalšího profesního zaměření za klíčové. Výuka těchto předmětů probíhá z organizačních důvodů v blocích. Škola nabízí celkem tři bloky různých zaměření. Přírodovědný blok zahrnuje předměty FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE; matematicko technický blok obsahuje CVIČENÍ Z MATEMATIKY, DESKRIPTIVNÍ GEOMETRII A FYZIKU; společenskovědní blok nabízí ZEMĚPIS, DĚJEPIS A POLITOLOGII. Kombinace předmětů a jejich náplň je volena tak, aby žák úspěšně absolvoval jak případnou státní maturitu v kterémkoli stupni obtížnosti, tak profilovou (školní) část maturitní zkoušky a byl optimálně připraven na přijímací zkoušky na vysoké školy.

Matematicko technický blok:

Přírodovědný blok:

Společenskovědní blok: