Oznámení ředitele školy

Milí studenti, vážení rodiče, na tomto místě naleznete pokyny k distanční formě studia, která bude platná až do odvolání.

Vedení a pedagogové GJO se v maximální míře vynasnaží uzpůsobit výuku tak, aby překlenuli současnou nepříznivou situaci a pokračovali ve vzdělávacím procesu. Chceme tímto snížit negativní dopad pandemie a naplnit cíle našeho školního vzdělávacího plánu. Od studentů očekáváme aktivní plnění úkolů, které budou zadávány dle níže popsaného postupu.

1. Jednotliví vyučující budou zapisovat učební látku podle pravidelného rozvrhu do elektronické třídní knihy v systému Bakalář. Třídní kniha se nebude vyplňovat v předmětech tělesná, hudební a výtvarná výchova. Do odkazu Domácí úkol či prostřednictvím jiných kanálů (hromadný email třídy nebo zprávy v Bakalářích) bude každý učitel své žáky navádět na svůj Moodle či jiné odkazy, kde příslušné učivo a další materiály k probírané látce najdou.

2. Z každé vyučovací hodiny budou zadávány úkoly, které budou vyučujícím v jím určeném termínu odevzdány a hodnoceny. Hodnocení z období distančního studia bude relevantním podkladem pro celkovou klasifikaci z předmětu na vysvědčení.

3. Všichni studenti musí denně sledovat elektronickou třídní knihu se zadanými úkoly, kontrolovat svou e-mailovou schránku a zapsané kurzy v prostředí Moodle.

4. Nedodržování výše uvedených pravidel má stejný dopad jako neplnění požadavků studia či neomluvená absence.

5. Pokud vám návštěva lékaře či nemoc znemožní plnění školních úkolů, omlouvá vás váš třídní učitel (dokladem pro něj je například ofocený omluvný list, či jiný domluvený způsob)

Žádáme každého studenta, aby v pondělí 16. 3. potvrdil svému třídnímu učiteli na Bakalář nebo školní email, popř. na facebookovou skupinu třídy (pokud je učitel členem), že četl tyto pokyny, seznámil se s nimi a zavazuje se k jejich dodržování. Případné dotazy ke studiu pište nejlépe na emailové adresy jednotlivých vyučujících nebo na jiný vzájemně dohodnutý kanál (Messenger, Instagram, Whats App apod.)

Děkujeme studentům za samostatnost a zodpovědný přístup k výuce v těchto náročných podmínkách. Věříme, že svědomité plnění zadaných úkolů se pozitivně promítne do závěrečné klasifikace a u studentů posledního ročníku do úspěšného zakončení studia.

Rodičům děkujeme za spolupráci, přeji vám všem hlavně hodně zdraví, což v této době není určitě jen zdvořilostní fráze…

Vladislav Slavíček
ředitel

Publikováno v kategorii Informace vedení školy.