Charakteristika školy

I. Vymezení hlavní činnosti školy
Gymnázium Jiřího Ortena je všeobecně vzdělávací škola poskytující střední vzdělání s maturitou. Ke čtyřletému studiu se mohou hlásit uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku. Do prvního ročníku osmiletého gymnázia žáci, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy.
Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu GJO (ŠVP GJO). V ŠVP pamatujeme na diferenciaci studentů humanitně, resp. přírodovědně zaměřených, a to zejména prostřednictvím volitelných předmětů v posledních dvou ročnících studia a tzv. bloků v posledním ročníku – viz učební plány v ŠVP GJO.
Funkci školního koordinátora ŠVP zastává Mgr. Šárka Rosická.
Nedílnou součástí výuky je projektové vyučování, především tzv. monotematické dny a projektové týdny.
Škola má mnoho partnerských škol, se kterými organizuje vzájemné výměny (Čína, USA, Německo [Hoyerswerda, Rathenow], Francie, Polsko, Holandsko, Maďarsko a Slovinsko). V rámci projektu ČED+ spolupracuje se školami ve Francii, Dánsku a Anglii.
Škola rozvíjí spolupráci i s dalšími organizacemi, např. s nadací Rozum a cit, Českým muzeem stříbra, GASKem, Městskou knihovnou v Kutné Hoře, Společností přátel přírody – Čmelák v Liberci, MŠ Pohádka aj.
Zájemci o sport mají možnost navštěvovat nepovinné sportovní hry a školní posilovnu. Na škole pracuje kroužek lezecký (horolezecká stěna), pěvecký sbor Gaudeamus, fotografický a elektronický kroužek.
Učitelky estetické výchovy se starají o dvě školní galerie, v nichž se uskutečňují pravidelné výstavy výtvarných děl našich studentů i hostů.
Pro žáky prvních ročníků čtyřletého studia a pro žáky sekundy organizujeme zimní lyžařské výcvikové kursy. Letní sportovně turistický kurs je určen pro žáky třetích ročníků vyššího gymnázia, probíhá v Chorvatsku, část studentů absolvuje vodácký výcvik na Vltavě.
Na konci školního roku se koná tzv. Týden za školou, v němž se žáci účastní aktivit organizovaných po jednotlivých třídách.
Rodiče a veřejnost jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím pravidelně vydávaných ročenek školy a aktuálně především na webových stránkách, na facebooku a instagramu. Na konci 1. a 3. čtvrtletí pořádáme třídní schůzky. Běžnou součástí komunikace s rodičovskou veřejností se stalo informování rodičů o prospěchu a chování jejich dětí a předávání zpráv prostřednictvím programu Bakaláři. Běžné jsou i individuální konzultace. Nově jsme zřídili elektronickou schránku důvěry.
Na škole je ustanovena Školská rada, jejíž činnost je dána zákonem č. 561/2004 Sb..

Součástí školy je školní jídelna. Její provoz se řídí zvláštní směrnicí.

II. Materiálně technické podmínky pro výuku
Škola sídlí ve stávající budově od 1. 9. 1997. Vlastníkem nemovitosti je zřizovatel – Středočeský kraj. Interiéry i exteriéry školy jsou dobře vybaveny, prostorové podmínky pro výuku jsou optimální.

III. Vzdělávací program školy, inovace, nové metody a formy práce
Od 1. září 2015 se ve všech třídách vyučuje podle Školního vzdělávacího programu GJO (zpracovaný na základě RVP ZV a RVP G), jenž vstoupil v platnost v září 2009 a jehož plná podoba je zveřejněna na webových stránkách školy.

IV. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu

  1. Výchovně vzdělávací úsilí GJO je charakterizováno třemi pilíři ŠVP GJO, kterými jsou:
    Poskytnutí solidního vědomostního základu v každém předmětu
  2. Vybavení žáků klíčovými kompetencemi
  3. Motivace žáků k aktivnímu přístupu ke škole; k městu, kde studují; k životu i k celoživotnímu vzdělávání.

Při zachování všeobecně vzdělávacího charakteru školy se GJO zaměřuje na vzdělávání v následujících oblastech:

  1. informační technologie
  2. jazykové vzdělání (navýšení týdenní hodinové dotace v prvním i dalším cizím jazyce)
  3. výchova k občanství (zaveden dobrovolný tzv. community service) včetně podpory lokálního patriotizmu (v rámci vybraných projektových dní)
  4. environmentální výchova (součástí ŠVP je i školní program EVVO zahrnující třídění odpadu).

Zahraniční spolupráce GJO pamatuje i na poznávání zemí Visegrádské skupiny. ŠVP GJO přirozeně předpokládá i spolupráci s řadou organizací a institucí.