Vize

Vize školy 2016 – 2021

Gymnázium Jiřího Ortena je školou, na niž je drtivá většina žáků, učitelů i správních zaměstnanců hrdá. Budova je dobře a moderně vybavená a má zázemí pro kvalitní výuku i zájmovou činnost.  Učitelé motivují žáky k aktivnímu přístupu k vlastnímu vzdělávání, škole a k životu, vybaví je klíčovými kompetencemi ve všech předávaných oblastech a poskytnou jim v každém vyučovaném předmětu solidní vědomostní základ. (viz výchovné a vzdělávací strategie ŠVP)

Chceme, aby z naší školy vycházel absolvent/ka s těmito vlastnostmi:

  1. Je optimálně připraven/a ke studiu na všech vysokých školách zvoleného směru a pro celoživotní vzdělávání ve všech vyučovaných vzdělávacích oborech, a to v souladu se svými schopnostmi a volními vlastnostmi.
  2. V míře odpovídající svým schopnostem a svým volním vlastnostem disponuje všeobecným kulturním, historickým a geografickým rozhledem
  3. Komunikuje v anglickém jazyce na úrovni B2 podle ERR a na úrovni B1 podle ERR v dalším cizím jazyce.
  4. Používá informační technologie, sebe i svou práci prezentuje odpovídajícím softwarem.
  5. Uvědomuje si multikulturní kořeny materiálního blahobytu a duchovního bohatství evropské civilizace.
  6. Chápe princip udržitelného rozvoje a orientuje se v základních otázkách ochrany životního prostředí. Je připraven/a nést spoluodpovědnost za životní prostředí minimalizováním své ekologické stopy.
  7. Zná svoje práva, dokáže je asertivně prosazovat. Je zvyklý/á vhodně komunikovat, věcně argumentovat, korektně diskutovat. Je si vědom/a svých povinností.
  8. Je připraven/a převzít odpovědnost za své zdraví a štěstí i nést spoluodpovědnost za stav společnosti.
  9. Je obeznámen/a s historií, místopisem, přírodou, kulturou i geografickými a ekonomickými charakteristikami svého regionu.

Výchovně vzdělávací strategie