Jiřina Procházková

Ře­di­tel­ství Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na v Kutné Hoře

ozna­mu­je smut­nou zprá­vu, že dne 3. června 2023

ve vysokém věku 90 let v Praze zemřela

pa­ní prof. Jiřina Procházková

Jiřina Procházková, rozená Vlčková, se narodila 18. prosince 1932 v Praze. Po střední škole studovala český jazyk a německý jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studia dokončila v roce 1956. Provdala se za pana Miroslava Procházku, který byl rovněž učitelem.

Nejprve působila jako učitelka III. stupně na jedenáctileté střední škole v Praze. V roce 1957 přešla na kutnohorské gymnázium, které tehdy tvořilo součást jedenáctileté střední školy. Učila německý jazyk, německou konverzaci, český jazyk a občanskou nauku. Vedle toho působila jako výchovná poradkyně, byla správkyní školní knihovny a úspěšně vedla školní recitační kroužek.

V roce 1991, tedy po dlouhých 34 letech pedagogické činnosti na naší škole, odešla do důchodu. S gymnáziem však zůstala v kontaktu a bývala milým hostem vánočních setkání současných pedagogů s bývalými kolegy.

Po­sled­ní roz­lou­če­ní se usku­teč­ní ve čtvrtek 15. června 2023 v 11.00 ho­d. v refektáři Jezuitské koleje v Kut­né Ho­ře.

Čest je­jí pa­mát­ce

Publikováno v kategorii Různé.