Osnovy volitelných bloků

Ve čtvrtém ročníku nabízí Gymnázium Jiřího Ortena žákům možnost specializovat se na obory, jež považují z hlediska volby svého dalšího profesního zaměření za klíčové. Výuka těchto předmětů probíhá z organizačních důvodů v blocích. Škola nabízí celkem tři bloky různých zaměření.
Matematický blok obsahuje CVIČENÍ Z MATEMATIKY – algebra, CVIČENÍ Z MATEMATIKY – geometrie a APLIKOVANOU MATEMATIKU.
Přírodovědný blok zahrnuje předměty FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE.
Společenskovědní blok nabízí ZEMĚPIS, DĚJEPIS A POLITOLOGII.

Matematický blok:

Přírodovědný blok:

Společenskovědní blok: