Osnovy vyšších tříd

Vzdělávací obsah určený pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupně víceletých gymnázií rozděluje RVP G do vzdělávacích oblastí.


Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a její tři vzdělávací obory (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk) jsou na GJO zastoupeny čtyřmi povinnými předměty (ČESKÝ JAZYK, LITERATURA, ANGLICKÝ JAZYK A FRANCOUZSKÝ/NĚMECKÝ JAZYK) a třemi povinně volitelnými předměty (KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE A KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE).

ŠVP GJO rozděluje vzdělávací obor Český jazyk a literatura na dva, a to na ČESKÝ JAZYK a LITERATURA. Tradiční sloučení dvou rozdílných obsahů, kde jeden akcentuje racionální poznávání, logické učení a činnosti produktivní, kdežto druhý emocionální poznávání, pamětní učení a činnosti receptivní, nenutí žáky maximálně rozvíjet ty složky jejich osobnosti, které jsou u nich vyvinuty méně. Rozdělení obsahu si klade za cíl zvýšit efektivitu vzdělávání v pro všechny žáky středních škol povinném maturitním oboru.

V rámci oboru Cizí jazyk je žákům nabízena angličtina jako nevyhnutelný předpoklad úspěšné komunikace v globalizujícím se světě.

V rámci oboru Další cizí jazyk si žáci volí mezi francouzštinou a němčinou.

Znalosti jazyka, řečové dovednosti a základní informace o reáliích zemí a národů, jejichž jazyk se učí, si mohou žáci rozšířit a doplnit v povinně volitelných předmětech ve 3. a 4. ročníku, resp. v septimě a oktávě nazvaných shodně Konverzace v …jazyce.

Český jazyk

Literatura

Anglický jazyk

Německý jazyk

Francouzský jazyk


Matematika a její aplikace

Na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je na GJO kladen velký důraz, což potvrzuje i její celková časová dotace. Matematika je vyučována na vyšším stupni osmiletého studia a na čtyřletém studiu po celé čtyři roky s časovou dotací 15 hodin (4, 4, 4, 3). K prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností žáků slouží řada volitelných předmětů. Mezi ně patří dvouletý kurz s názvem SEMINÁŘ MATEMATIKY, kde se žáci seznamují se základy diferenciálního a integrálního počtu, s maticemi a determinanty. Příprava k maturitě probíhá v jednoletém kurzu CVIČENÍ Z MATEMATIKY. Nedílnou součástí matematiky na GJO je DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE, která je součástí volitelného MATEMATICKO-TECHNICKÉHO BLOKU. V rámci tohoto předmětu jsou žáci seznámeni s principy zobrazovacích metod užívaných v technické praxi. Nejvýznamnějším prvkem výuky středoškolské deskriptivní geometrie je budování prostorové představivosti a zobrazování prostorových útvarů. Zcela nově jsme rovněž koncipovali témata maturitních otázek. Každá otázka je jedním širokým tématem, které umožňuje, aby žák ukázal, jak se orientuje v celém rozsahu učiva matematiky a ukázal schopnost řešit určitý problém různými postupy.

V rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace přichází Gymnázium Jiřího Ortena nejen s optimální nabídkou předmětů, nýbrž i s motivací žáků k aktivnímu studiu. Z výuky je vyřazena formálnost, mechanické dosazování do vzorců bez znalosti jejich místa ve struktuře matematických poznatků. Vhodně jsou voleny úlohy, jejichž řešení potřebuje nápad, vyžaduje přemýšlení a porozumění vztahů mezi jednotlivými tématy matematiky. Při řešení úloh si žáci uvědomují, že matematické zákony platí po přírodu právě proto, že jsou z ní vyabstrahovány.
K zařazení aplikačních úloh většího rozsahu využíváme projektové dny v průběhu roku. Příkladem aktivního přístupu ke studiu jsou i seminární práce žáků maturitních tříd.
V každé vyučovací hodině klademe důraz na logické myšlení, soustavné rozvíjení smyslu pro úplnou argumentaci, i na uvědomělé úsilí dospět k cíli nejkratší a nejhospodárnější cestou. Samotný proces osvojování vědomostí je i výrazným prostředkem k formování volních vlastností žáka. Vyřešení problémové úlohy vyžaduje vytrvalost, sebeovládání i schopnost překonávat překážky.

Matematika


Člověk a příroda

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda předepsaný RVPG je žákům předán v základním tříletém kurzu BIOLOGIE, která integruje celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Geologie, FYZIKY, CHEMIE a ZEMĚPISU. Učivo a výstupy potřebné pro zvládnutí profilové (školní) části maturitní zkoušky, resp. přijímacího řízení na VŠ zprostředkovávají žákům navazující předměty nabízené v rámci přírodovědného, částečně matematicko technického bloku či jako povinně volitelné předměty (semináře).

Fyzika

Chemie

Biologie

Zeměpis


Člověk a společnost

Dějepis

Základy společenských věd


Umění a kultura

Estetická výchova – hudební

Estetická výchova – výtvarná


Člověk a zdraví

Čtyři pětiny vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví předepsaného RVP G v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou integrovány v předmětu BIOLOGIE, zbylou pětinu, očekávané výstupy a učivo tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí, integruje předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA, který je žákům zprostředkován formou projektu časově dotovaného šesti vyučovacími hodinami ročně (viz učební osnovy předmětů BIOLOGIE a TĚLESNÁ VÝCHOVA).

Tělesná výchova


Informatika a informační a komunikační technologie

Informatika a výpočetní technika


Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je integrován v předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD.