Osnovy nižších tříd

Vzdělávací obsah určený pro nižší gymnázium rozděluje RVP ZV do vzdělávacích oblastí.


Jazyk a jazyková komunikace

ŠVP GJO rozděluje od září 2010 vzdělávací obor Český jazyk a literatura na dva, a to na ČESKÝ JAZYK a LITERATURA. Tradiční sloučení dvou rozdílných obsahů, kde jeden akcentuje racionální poznávání, logické učení a činnosti produktivní, kdežto druhý emocionální poznávání, pamětní učení a činnosti receptivní, nenutí žáky maximálně rozvíjet ty složky jejich osobnosti, které jsou u nich vyvinuty méně. Rozdělení obsahu si klade za cíl zvýšit efektivitu vzdělávání v pro všechny žáky středních škol povinném maturitním oboru.

Český jazyk

Literatura

Anglický jazyk

Francouzský jazyk

Německý jazyk


Matematika a její aplikace

Matematika


Informatika a informační a komunikační technologie

Informatika

V sekundě, tercii a kvartě je IVT vyučována jako volitelný předmět.


Člověk a společnost

Dějepis

Občanská nauka


Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Biologie

Zeměpis


Umění a kultura

Estetická výchova – hudební

Estetická výchova – výtvarná

Dramatická výchova


Člověk a zdraví

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA a v předmětu BIOLOGIE v tercii.

Tělesná výchova


Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětech INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA v sekundě, FYZIKA v tercii a BIOLOGIE v CHEMIE v kvartě a v ONV v kvartě.