Osnovy nižších tříd

Vzdělávací obsah určený pro nižší gymnázium rozděluje RVP ZV do vzdělávacích oblastí.


Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Literatura

Anglický jazyk

Francouzský jazyk

Německý jazyk


Matematika a její aplikace

Matematika


Informatika a informační a komunikační technologie

Informatika


Člověk a společnost

Dějepis

Občanská nauka


Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Biologie

Zeměpis


Umění a kultura

Estetická výchova – hudební

Estetická výchova – výtvarná

Dramatická výchova


Člověk a zdraví

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA a v předmětu BIOLOGIE v tercii.

Tělesná výchova


Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti je realizován v předmětech INFORMATIKA v primě a sekundě, FYZIKA v tercii a BIOLOGIE v CHEMIE a ONV v kvartě.