Osnovy vyšších tříd

Vzdělávací obsah určený pro čtyřletá gymnázia a vyšší stupně víceletých gymnázií rozděluje RVP G do vzdělávacích oblastí.


Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

Literatura

Anglický jazyk

Anglický jazyk – Philippa King

Německý jazyk

Francouzský jazyk


Matematika a její aplikace

Matematika


Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Biologie

Zeměpis


Člověk a společnost

Dějepis

Základy společenských věd


Umění a kultura

Estetická výchova – hudební

Estetická výchova – výtvarná


Člověk a zdraví

Čtyři pětiny vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví předepsaného RVP G v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví jsou integrovány v předmětu BIOLOGIE, zbylou pětinu, očekávané výstupy a učivo tématu Ochrana člověka za mimořádných událostí, integruje předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA, který je žákům zprostředkován formou projektu časově dotovaného šesti vyučovacími hodinami ročně (viz učební osnovy předmětů BIOLOGIE a TĚLESNÁ VÝCHOVA).

Tělesná výchova


Informatika a informační a komunikační technologie

Informatika


Člověk a svět práce

Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je integrován v předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD.